Munxar Logo Twinning
Home
Live Council Main Stream
The Village
Old Photos
Nicec
The Parish
Local Council
Twinning
Ix-Xlendi Bay
Il-Munxar Postcards
Ix-Xlendi Postcards
Munxar Falcons F.C.
Organisations
Ix-Xlendi Map
Il-Munxar Map
Ix-Xlendi Emergency Flour Mill
Establishments in Ix-Xlendi
Links
Contact Us
TWINNING

Official Twinning Between Il-Munxar-Gozo and Ragalna-Sicily
Last July 2003, an activity was held at the Main Square at Il-Munxar, Gozo on the occasion of the official endorsement of the twinning between Il-Munxar and Ragalna. Prior to this social activity, the Il-Munxar Mayor Mr Joseph Sultana and the Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone inaugurated a new public garden, which was given the name of “Gnien Ragalna”. This was partly sponsored by the Malta Tourism Authority. The distinct guests then laid their way to the Il-Munxar Square assisted and accompanied by traditional marches played by the Ta' Kercem Band “San Girgor”.
As an introduction to the evening, the History of Il-Munxar and Ragalna was narrated in Maltese, and Italian. The welcome speech by the Mayor of Il-Munxar, followed.

The artistic part of the evening included musical items performed by the local Il-Munxar choir “Ilhna Smewwija” and another group “Allegro”, who played some other musical tunes. Specifically for this memorable occasion, the choir “Coro Mariele Ventre di Ragusa” was invited to perform some famous children Italian songs selected from past editions of the Zecchino D’Oro Festival. Christian, Gabriella and Alexia sung as solo singers with this Choir.

In the third part of the programme the two mayors signed the contract between their two respective localities. The Italian Mayor Sig. Carone concluded by a commemorative speech. As part of this occasion, a memorial was given to Rev. Frankie Bajada, the Il-Munxar Chaplain. A commemorative thanks-giving speech followed.

After a speech delivered by the Hon. Mrs. Giovanna Debono, some memorials were given to the distinctive guests. The local group “Light Footsteps” gave a symbolic dance performance in honour of this occasion with the name of “Gemellagg”.

The evening ended by the singing of the National Italian Anthem performed by the choir “Coro Mariele Ventre di Ragusa”, followed by the Maltese National Anthem, sung by the local choir “Ilhna Smewwija” of Il-Munxar.

Afterwards an open air dinner was held in the same Square, offering traditional Maltese Cuisine.

⇧CLICK TO GO UP!


Gallery

Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone giving memorials to Christian
Choir singing
Mr. Anthony Grech and Advocate Carone
Solo singer Christian with choir
Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone and Munxar Mayor Joseph Sultana
The local group “Light Footsteps”
Solo singer Alexia with choir
Memorial Mass
Advocate Carone giving memorials
Twinning Group
Choir
The inauguration of a new public garden
Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone giving memorials
Munxar Mayor Joseph Sultana and  Rev. Frankie Bajada, the Munxar Chaplain
Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone giving memorials
Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone giving memorials
Munxar Mayor Joseph Sultana and  Mayor of Ragalna Avv. Vittorio Carone
Munxar Mayor Joseph Sultana and Minister for Gozo  Giovanna Debono
After Party
Twinning Photos
Solo singer with choir Gabriella
The Public Audience
Mayor of Munxar giving Memorial
Mr Anthony Grech
Mayor of Munxar giving memorial to Sister
Ex President of Malta Guido de Marco
Public Meeting in Xlendi
⇧CLICK TO GO UP!


Gurament tal-Fedelta'

Ahna s-Sindki,
Avv. Vittorio Carone mil-lokalita’ ta’ Ragalna (provincja ta’ CT Catanja, Italja)
Is-Sur Joseph Sultana mill-lokalita’ ta' Il-Munxar (Gzira ta’ Ghawdex, Malta)
Eletti demokratikament mic-cittadini taghna:


- Zguri li ninterpretaw ix-xewqat tac-cittadini taghna, li maghhom niltaqghu kuljum u li ghalihom ahna responsabbli;

- Naghrfu l-fatt li c-civilta’ Ewropea taf il-bidu taghha fil-komuni tal-Italja tal-passat, li akkwistaw il- liberta’ taghhom u ddefendewha bi prezz ta’ sagrificcji kbar, u li llum is-socjeta’ Europea ghadha ssofri l-feriti tal-gwerer imdemmija mal-Ewropa kollha, u li gelldu poplu ma’ iehor u li ghadhom jidhru fl-ispirtu nazzjonalistiku u fir-razzizmu;

- Konxji li l-awtoritajiet lokali, ghalkemm izommu l-liberta’ taghhom iridu jaghtu l-kontribut essenzjali taghhom ghall-ghaqda tad-diversi tipi ta’ demokraziji (dawk lokali, nazzjonali u Ewropej) sakemm issir l-ghaqda effettiva ta’ dawn l-entitajiet kollha ghall-izvilupp ekonomiku u socjali;

- Nifhmu li d-dimensjoni Ewropea saret parti essenzjali fil-hajja taghna kemm bhala individwi u kemm bhala socjeta’, u ghalhekk il-komunitajiet lokali jridu jxerrdu l-interess personali taghhom flimkien ma’ inizzjattivi ohra ’l hemm mill-fruntieri biex isiru ghaqdiet godda ma’ gruppi f’pajjizi ohra;

- Nifhmu li t-tkabbir tar-relazzjonijiet u l-hbiberija trid timxi pass mal-impenn li nibnu l-komunita’ Ewropea fuq istituzzjonijiet politici stabbli li jkunu ‘l fuq mill-politika nazzjonali, fuq il-principju tal-ghajnuna reciproka, u fuq il-bzonnijiet ta’ ordni demokratika internazzjonali u mondjali, li jwasslu ghall-vera paci.

Illum sbatax ta’ Lulju 2003, fid-disgha u nofs ta’ filghaxija, fil-Munxar, u fil-prezenza ta’ cittadini miz-zewg lokalitajiet taghna, naghmlu sollennament din il-weghda:

- Li nippromovu u nkabbru r-relazzjonijiet mhux biss bejn l-amministrazzjonijiet lokali, izda wkoll u fuq kollox bejn ir-residenti taghna, bil-ghan li nifhmu aktar lil xulxin. Titkabbar ukoll il-koperazzjoni u l-gharfien tad-destin komuni li jorbotna ma’ xulxin;

- Li nkabbru u nippromovu skambji kulturali, skolastici, ghaqdiet taz-zghazagh, sportivi, turistici, socjali u ekonomici. U b’rizultat ta’ din l-ghajnuna reciproka biex jigu affrontati l-problemi tas-socjeta’ moderna, u b’hekk nizviluppaw is-sens ta’ responsabilita’ u ta’ partecipazzjoni tac-cittadini li jghixu fiz-zewg komunitajiet;

- Li naghqdu l-isforzi taghna ghas-success ta’ dan il-Gemellagg, li ghandu jmexxi l-abitanti taghna lejn il-ghan veru li ghandu jikkaratterizza s-seklu wiehed u ghoxrin:

IL-HOLQIEN TAL-ISTATI UNITI TAL-EWROPA

Twinning
IS-SINDKU TAL-MUNXAR
Is-Sur Joseph Sultana
IS-SINDKU TA’ RAGALNA
Avv. Vittorio Carone

⇧CLICK TO GO UP!
Il-Munxar Local Council.
Profs Guze` Aqulina Street, Il-Munxar MXR 1012, Gozo, Malta
Tel: (+356) 2155 8755 - Fax: (+356) 2155 8787.
E-mail:

Disclaimer | Copyright | Privacy Policy | Accessibility Statement |